Tarih Öğretiminde Toplumsal Cinsiyet: 6. Sınıf Öğrencilerinin Perspektifinden Tarihsel Süreçte Kadın Hakları ve Kadın İmgesi

Gülçin Dilek

Okul:
Akademik Ünvan: Yard. Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum: Sinop Üniversitesi
Yıl: 2012
Format: Doktora tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Araştırmada, bir grup ilköğretim ikinci kademe (6. Sınıf) öğrencisinin farklı tarihsel dönemler bağlamında kadınların toplumsal konumlarını, yaşam tarzlarını, eylemlerini, kendi hakları adına verdikleri mücadeleleri nasıl algıladıkları ve bu çeşitli dönemlerin kadın imgelerini tarihsel düşünme süreçlerinde retrospektif olarak nasıl kurguladıkları ile bu algı ve kurgulama sürecine etki eden dinamikleri toplumsal cinsiyet perspektifinden derinlemesine analiz ediliyor.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de yapılan kadın tarihi çalışmalarına paralel olarak, bir özel ilköğretim okulunun 6. sınıflarında nitel araştırma yöntemlerinden aksiyon araştırma/eylem araştırmasına uygun şekilde Sosyal Bilgiler dersi müfredatında yer alan Türk tarihinde/toplumunda kadının konumu ve kadın haklarının tarihsel gelişim süreci temalı bir kazanım kapsamında uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

Araştırma 2007, 2008, 2009 ve 2011 yıllarında aynı uygulama öğretmeninin ders verdiği sınıflarda yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, esas olarak, uygulama sürecinde öğrencilere hazırlatılan kadın gazeteleri ve illüstrasyon çalışma kağıtları yoluyla toplanmış; elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniklerine uygun olarak çözümlenmiştir.

Araştırma, geçmişteki kadınların eylemliliklerinin ve seslerinin görünür kılındığı, kadın deneyimlerinin, kadınlar arasındaki sınıf farklılıklarının dikkate alınarak sunulduğu ve kadınları belirli dönemlerin simgesi olarak kodlamanın uzağında onların eylemliliklerine vurgu yapan bir öğretim stratejisinin öğrencilerin kadın geçmişine ve imgelerine bakış açılarında önemli farklar oluşturduğunu ortaya koymuştur.

Öğrencilerin kadın geçmişine yönelik algılarını etkileyen iki belirgin dinamiğin öğretim stratejileri ile sosyal ve politik gündem olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

euro.message madebycat ®