Gülten Akın şiirlerinde kadın duyarlığı

RUKEN ALP

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yıl: 2007
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Gülten Akın, elli yılı aşan şiir serüveniyle Türk Edebiyatının önemli şairleri arasında yer alır. Gülten Akın şiirlerinin, eleştirmenler tarafından üç döneme ayrılarak incelenmesine rağmen, bu dönemler arasındaki ayrımların net olarak ortaya konmaması, bu tezin belirli bir sorunsaldan hareketle yazılmasının temel gerekçesidir.

Akın şiirleri incelendiğinde "kadın" imgesinin öne çıktığı ve bu imgenin Akın şiirlerini dönüştüren bir etkiye sahip olduğu görülür. Akın'ın bir kadın şair olarak şiirlerinde "kadın" imgesinin öne çıkması, şairin şiirlerinin "kadın duyarlığı" bağlamında incelenmesini gerektirir. Ataerkil düşüncenin belirlediği toplumsal yapılarda, kadın yazınında önemli ortaklıklar olması, "edebiyatta kadın duyarlığı" sorunsalının açımlanmasını gerektirir ancak, "edebiyatta kadın duyarlığı" olarak kavramsallaştırılan ve kadın yazınında ölçüt işlevi görebilecek, sınırları belirlenmiş bir değerlendirme biçiminden söz edilemez.

Bu tezde "kadın duyarlığı" annelik ya da erkek-egemen toplumsal yapıların kadınlar üzerindeki etkileri dışında, kadın şairlerin ideolojileri, toplumsal yapı içinde sergiledikleri bireysel duruşları ve kendilerine rağmen "kadın" olarak kendilerini hangi düzeyde gerçekleştirebildikleriyle ilişkili olarak ele alınmıştır.

Gülten Akın şiirlerindeki "kadın" imgesinin ve "kadın duyarlığının" incelenmesini amaçlayan bu tez, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şiirde "kadın duyarlığı" sorunsalı incelenmiş; kadın şairlerin şiirlerinin değerlendirilmesinde önemli bir ölçüt işlevi gören "kadın duyarlığı" üzerinde durulmuştur. Tezin ikinci bölümünde, "korku" ve "edilginlik" kavramlarının, kadınların yaşamlarındaki rolleri incelenmiştir. Tezin üçüncü bölümünde, "kuşatılmışlık" duygusunun Akın şiirlerindeki yansıması ele alınmış; bu bölümde "kuşatılmışlık" duygusu, "toplumsal yaşam, evlilik, siyasal sistem, yaşlılık ve din-erkek egemen sistem" şeklinde olmak üzere beş başlık altında incelenmiştir.

euro.message madebycat ®